RIPENSERSAMFUNDETS DANNELSESLEGAT

Ripensersamfundets Dannelseslegat gives til alment dannende formål, der bidrager til personlig udvikling som forberedelse til at starte en videregående uddannelse. Som anerkendelsesværdige formål regnes støtte til højskoleophold, studierejser, kurser, ulønnede praktikophold og andet med relevans for et evt. senere studievalg.

Legatet er på 5.000 kr. og uddeles to gange årligt med ansøgningsterminer 1. juni og 1. december.

Legatet kan søges af medlemmer af Ripensersamfundet, som er dimitteret fra Ribe Katedralskole inden for de sidste 2 år. Elever i afgangsklasserne kan ansøge til juni terminen i det år, de dimitteres, forudsat at de har søgt om optagelse i Ripensersamfundet.

Legatmodtageren forpligter sig til at skrive en beretning på ca. 6.000 tegn, inklusive mellemrum, som beskriver, hvad det bevilgede beløb er brugt til, og hvordan aktiviteten er forløbet. Beretningen, som påregnes publiceret på Ripensersamfundets hjemmeside eller i Ripenserbladet, indsendes senest 6 måneder efter aktivitetens afslutning til mailadressen: redaktoer@ripensersamfundet.dk

Ansøgning sker ved udfyldelse af skemaet nedenfor. Felter markeret med * skal udfyldes. Hvis du er medlem af Ripensersamfundet, skal feltet med medlemsnummer også udfyldes. Medlemsnummeret kan findes på adressemærkaten på bagsiden af Ripenserbladet. Hvis du endnu ikke har fået et Ripenserblad, kan du finde medlemsnummeret i dit velkomstbrev eller få det oplyst hos sekretæren på mailadressen sekretaer@ripensersamfundet.dk.

Ansøgning om medlemskab af Ripensersamfundet kan ske via Ripensersamfundets hjemmeside på adressen: https://ripensersamfundet.dk eller ved henvendelse til sekretæren på ovenstående e-mail. Medlemskab er gratis de første 5 år efter dimissionen.