DIMITTENDFONDENS VEDTÆGTER

Vedtægterne kan også ses i pdf-format.

§ 1. Ripensersamfundets Dimittendfond er oprettet af Ripensersamfundet, jf. § 2, nr. 3, i Ripensersamfundets vedtægter, og dets formål er at yde legater til dimittender fra Ribe Katedralskole.

§ 2. Dimittendfonden administreres af Ripensersamfundets bestyrelse, jf. § 2, nr. 3, i Ripensersamfundets vedtægter. 

Stk. 2. Ripensersamfundets revisor er tillige Dimittendfondens revisor.

Stk. 3. Ripensersamfundets formand, eller i dennes fravær næstformanden, og et bestyrelsesmedlem i forening forpligter Dimittendfonden i alle retsforhold.

Stk. 4. Der kan meddeles prokura i forbindelse med den daglige drift.

§ 3. Dimittendfondens indtægter er følgende:

1) De i Ripensersamfundets vedtægter § 4, 2. pkt., nævnte beløb.

2) Renter o. lign.

3) Midler, der er skænket eller testamenteret Dimittendfonden.

4) Midler fra Ripensersamfundet, der efter beslutning på Ripensersamfundets ordinære generalforsamling, overføres til Dimittendfonden.

§ 4. Dimittendfondens udgifter er følgende:

1) Legater.

2) Administrationsudgifter.

§ 5. Beslutning om tildeling af legat træffes af Ripensersamfundets bestyrelse.

Stk. 2. Tildelingen skal normalt ske efter indstilling fra Ribe Katedralskole.

§ 6. Dimittendfondens regnskab holdes adskilt fra Ripensersamfundets regnskab. 

Stk. 2. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3.Regnskabet og budgettet for det efterfølgende år skal forelægges på Ripensersamfundets ordinære generalforsamling til godkendelse.

§ 7. Dimittendfondens midler skal til enhver tid være anbragt med begrænset risiko til bedst mulig afkast på konto i pengeinstitut, på en depotplejekonto eller tilsvarende i et pengeinstitut, eller i rentebærende indenlandske obligationer, efter beslutning af Ripensersamfundets bestyrelse.

§ 8. Hvis Ripensersamfundet opløses, skal Dimittendfondens midler – medmindre anden beslutning træffes på den anden af de to på hinanden følgende generalforsamlinger, jf. § 14, 2. pkt., i Ripensersamfundets vedtægter – overdrages til ”Støtteforeningen ved Ribe Katedralskole”.

§ 9. Ændringer af disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling i Ripensersamfundet, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er derfor.

§ 10.Vedtægterne træder i kraft den 29. februar 2020 umiddelbart efter Ripensersamfundets generalforsamling.
Stk. 2. Disse vedtægter erstatter vedtægterne af 24. februar 2018.

Vedtaget på Ripensersamfundets generalforsamling den 29. februar 2020.