FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FOR DIMITTENDFONDEN

Nuværende pr. 24. februar 2018 Ændringsforslag 2020
§ 7
Dimittendfondens midler skal til enhver tid være anbragt til bedst mulig forrentning og på fuldt betryggende vis i pengeinstitut, eller i
rentebærende indenlandske obligationer, efter beslutning af Ripensersamfundets bestyrelse.
§ 7
Dimittendfondens midler skal til enhver tid være anbragt med begrænset risiko til bedst muligt afkast efter rådgivning fra foreningens pengeinstitut efter beslutning af Ripensersamfundets
bestyrelse.

Kommentar:
For at handle med værdipapirer, skal foreningen have en såkaldt LEI kode.
En LEI kode koster i anskaffelse ca. kr. 1.200 og fornyelsen hvert år ca. kr. 600.
Da Dimittendfondens midler er begrænsede, kan udgiften til en LEI kode være betydelig i forhold
til afkastet.
Pengeinstitutterne tilbyder i dag forskellige investeringsformer,
hvor pengeinstituttet optimerer investeringerne løbende. Ved investering på denne måde
(benævnt depotplejekonto hos Frøs Sparekasse, som er foreningens nuværende pengeinstitut) undgår
foreningen at skulle have en LEI-kode, da foreningen i givet fald ikke behøver eget depot.
Da pengeinstitutterne ved en sådan ordning investerer i både aktier og obligationer, er det nødvendigt
at ændre vedtægterne, idet der i vedtægterne på nuværende tidspunkt står, at midlerne kun må
investeres i obligationer.

§ 10
Vedtægterne træder i kraft den 24. februar 2018.
Stk. 2. Disse vedtægter erstatter vedtægterne af 27. februar 2010.

Vedtaget på Ripensersamfundets generalforsamling den 24. februar 2018.

§ 10
Vedtægterne træder i kraft den 29. februar 2020 umiddelbart efter Ripensersamfundets generalforsamling.
Stk. 2. Disse vedtægter erstatter vedtægterne af 24. februar 2018.

Vedtaget på Ripensersamfundets generalforsamling den 29. februar 2020.

Kommentar:
Det foreslås, at ændringerne træder i kraft umiddelbart  efter generalforsamlingen og at det tilføjes,
hvilke vedtægter der erstattes.