Dimittendfondet

Vedtægter for - Ripensersamfundets Dimittendfond

§ 1. Ripensersamfundets Dimittendfond er oprettet af Ripensersamfundet, jf. § 2, c, i Ripensersamfundets
vedtægter, og dets formål er at yde legater til dimittender fra Ribe Katedralskole.

§ 2. Dimittendfondet administreres af Ripensersamfundets bestyrelse, jf. § 2,c, i Ripensersamfundets vedtægter.Stk.
2. Ripensersamfundets revisor er tillige Dimittendfondets revisor.
Stk. 3. Ripensersamfundets formand, eller i dennes fravær næstformanden, og et bestyrelsesmedlem i forening
forpligter Dimittendfondet i alle retsforhold.

§ 3. Dimittendfondets indtægter er følgende:
a. De i Ripensersamfundets vedtægter § 4, 2. pkt., nævnte beløb.
b. Renter o. lign.
c. Midler, der er skænket eller testamenteret Dimittendfondet.
d. Midler fra Ripensersamfundet, der efter beslutning på Ripensersamfundets ordinære
generalforsamling, overføres til Dimittendfondet.

§ 4. Dimittendfondets udgifter er følgende:
a. Legater.
b. Administrationsudgifter.

§ 5. Beslutning om tildeling af legat træffes af Ripensersamfundets bestyrelse.
Stk. 2. Tildelingen skal normalt ske efter indstilling fra Ribe Katedralskole
Stk. 3. Ripensersamfundets bestyrelse fører en protokol over de i årets løb bevilgede legater. Protokollen kan
enten være elektronisk eller på papir.

§ 6. Dimittendfondets regnskab holdes adskilt fra Ripensersamfundets regnskab.
Stk. 2. Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Stk. 3. Regnskabet skal forelægges på Ripensersamfundets ordinære generalforsamling i februar til godkendelse.

§ 7. Dimittendfondets midler skal til enhver tid være anbragt til bedst mulig forrentning og på fuldt betryggende
vis i pengeinstitut, eller i rentebærende indenlandske obligationer, efter beslutning af Ripensersamfundets
bestyrelse.

§ 8. Hvis Ripensersamfundet opløses, skal Dimittendfondets midler - medmindre anden beslutning træffes på
den anden af de to på hinanden følgende generalforsamlinger, jf. § 15, 2. pkt., i Ripensersamfundets vedtægter -
overdrages til Ribe Katedralskoles stipendiefond til forvaltning.

§ 9. Ændringer af disse vedtægter kan kun vedtages på en generalforsamling i Ripensersamfundet, når mindst
2/3 af de afgivne stemmer er derfor.

§ 10. Vedtægterne træder i kraft den 1. marts 2010.
Vedtaget på Ripensersamfundets generalforsamling den 27. februar 2010.